ЕфПиСи ЕООД

ЕфПиСи ЕООД

BCLeasing

CODE - КОМПЕТЕНТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЦИФРОВА ЗАЕТОСТ

ЕфПиСи ЕООД стана част от екипа на проект CODE - КОМПЕТЕНТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЦИФРОВА ЗАЕТОСТ от 1 август 2019. Основната цел на проекта е да предостави възможности за качествена заетост на уязвимите млади хора в риск от бедност.

ЕфПиСи ЕООД заема мястото на партньор от Гърция, който се оттегли от проекта. След официалното одобрение от оператора на фонда, ЕфПиСи ЕООД поема дейностите на гръцкия партньор, които включват провеждане на три работни срещи със заинтересовани страни в Гърция; включване на мотивационните обучителни модули в учебна програма; съвместно разработване на учебна програма за 3D анимация, за графичен дизайн и дигитализация; съвместно разработване на правила за изпит за обучаваните за получаване на сертификат за завършен курс; тестване на онлайн инструмент за психологическа подкрепа, който ще бъде разработен от друг български партньор по проекта; организиране на партньорско проучване и съвместна работна среща в Гърция; осигуряване на участници за обучението на учители, което ще се проведе в Естония; организиране на два обучителни курса в Гърция, всеки в рамките на 6 месеца, на теми 3D анимация, графичен дизайн и дигитализация; и проследяване на бъдещото развитие на участниците в обучителните курсове.

Проект CODE получава 2 314 015 евро безвъзмездна финансова помощ от Фонда за младежка заетост на Европейското Икономическо Пространство и Норвежкия финансов механизъм (EEA and Norway Grants). Той се осъществява съвместно от 8 партньора от България, Латвия, Румъния и Естония, а продължителността му е 3 години.

Повече за проекта CODE:
Основната цел на проекта е да предостави възможности за качествена заетост на уязвими млади хора, изложени на риск от бедност, като сираци, които са излезли от институциите за социална закрила на 18-годишна възраст без никаква възможност да продължат висшето си образование или да се запишат за допълнителни извънучилищни курсове поради финансови причини, деца на работещи бедни хора, млади хора в селските райони, млади хора с един родител, млади висшисти от малцинствени групи. Специфичната цел на проекта е да се разработи и приложи програма за обучение за специализирани дигитални компетенции, като дигитален дизайн, графика, 3D анимация, дизайн на игри за тези млади хора, които иначе не могат да си позволят да получат високотехнологични знания поради ограничения, произтичащи от техните финансови възможности. Проектът се стреми да постигне това чрез разработване, оборудване и пилотиране на програма с участието на различни партньори – бизнес подкрепящи организации с фокус върху творческите индустрии, организации за психологическа и социална помощ и младежки организации.

Основният резултат от проекта е разработена и пилотирана обучителна програма за насърчаване достъпа на целевите групи до възможности за придобиване на специализирани компетенции и пригодност за заетост и самочувствие, както и предоставяне на нова перспектива за взаимодействие в областта на обучението и решаването на проблеми. Транснационалният характер на проекта и неговият подход за транс и интердисциплинарно взаимодействие пряко спомагат за увеличаване на интензивността на сътрудничеството на ключови участници в държавите партньори по проекта.

Проектът „CODE – КОМПЕТЕНТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЦИФРОВА ЗАЕТОСТ“ се финансира от Фонда за младежка заетост на Европейското Икономическо Пространство и Норвежкия финансов механизъм (EEA and Norway Grants).

Официална страница на проекта


ПРОЕКТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЛАЖНИ ЗОНИ И НАМАЛЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО, 2000 - 2009

Проектът е финансиран от Федералното Канцлерство на Република Австрия чрез Министерството на външните работи на Република Австрия като бизнес компонента на проекта "Възстановяване на влажните зони и намаляване на замърсяването" финансиран от Световната Банка и Глобалния фонд за опазване на околната среда.

Проектът цели подпомагането на устойчиво развитие, създаване на нови работни места, осигуряване на условия за самонаемане и създаване на трайна заетост, чрез подпомагане на екологосъобразно селско стопанство, преработвателна промишленост и създаване на ограничен брой клъстъри. Проектът покрива териториите Природен парк “Персина”, включващ следните селища: Никопол, Белене, Драгаш воевода, Ореш, Свищов и територията на “Калимок/Бръшлян”, включваща селищата: Сливо поле, Ряхово, Голямо Враново, Бабово, Бръшлен, Цар Самуил, Нова Черна, Старо село, Тутракан, като към тях се прибавя и регион Русе.

За финансиране по проекта могат да кандидатстват лица, регистрирани като земеделски производители и фирми, занимаващи се със селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти. Критерий за кандидатстване по проекта е местоположението на извършваната дейност от кандидата, а не мястото на регистрация на фирмата или лицето.