ЕфПиСи ЕООД

ЕфПиСи ЕООД

BCLeasing

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 • КРЕДИТ

  Обекти на кредитиране: малки и средни предприятия и земеделски производители
  Годишна ефективна лихва: 12 %
  Горна граница на финансиране: 20 000 лв.
  Срок за изплащане: до 36 месеца
  Гратисен период: до шест месеца
  Лихвен процент при просрочие: 3% месечно (0,1% дневно)

 • ЛИЗИНГ

  Обекти на кредитиране: малки и средни предприятия и земеделски производители
  Годишна ефективна лихва: 12 %
  Горна граница на финансиране: 100 000 лв.
  Собствено финансово участие: мин. 20 %
  Срок за изплащане: до 60 месеца
  Гратисен период: до три месеца
  Лихвен процент при просрочие: 3% месечно (0,1% дневно)

Погасителните вноски са анюитетни и се плащат на месец или на три месеца и се коригират, ако са настъпили значителни промени в основния лихвен процент на БНБ.

Формулярите можете да получите в офиса на ЕфПиСи ЕООД или да смъкнете от тук в zip формат - за кредити или за лизинг.

Такси:
• за разглеждане на искането за отпускане на кредит/лизинг: 36 лв. (с включен ДДС 20%) / Таксата е дължима до три работни дни след приемане на искането за отпускане на кредит/лизинг и придружаващите документи;
• за обслужване на договора за кредит/лизинг: 1% от сумата на кредита/лизинга, но не по-малко от 48 лв. (с включен ДДС 20%) / Таксата е дължима от Кредитополучателя/Лизингополучателя в рамките на 15 дни от подписването на договора;

Допълнително обезпечение:
• поръчителство от трети лица;
• залог или особен залог върху вещ, ценни книжа, вземания;
• ипотека върху недвижимо имущество;
• парична гаранция от гаранционен фонд, банка или трети лица;

Други условия:
• Договорът за кредит/лизинг подлежи на нотариална заверка на подписите. Таксата за заверката се плаща от Кредитополучателя/Лизингополучателя.
• Необходимо условие за сключване на договор за кредит/лизинг е съответното утвърждаване от страна на Кредитния съвет към ЕфПиСи ЕООД.

Необходими документи за кандидатстване за кредит/лизинг:
А. Документи за фирмата-заявител:
• Молба - искане за отпускане на заем (формулярът се получава в ЕфПиСи ЕООД; може да се изтегли и от WEB-страницата на ЕфПиСи ЕООД);
• Информационен формуляр (формуляр, който трябва да се попълни надлежно и добросъвестно; получава се в ЕфПиСи ЕООД; може да се изтегли и от WEB-страницата на ЕфПиСи ЕООД);
• Копие от удостоверението за първоначална съдебна регистрация на фирмата - заверено от фирмата;
• Копия на удостоверенията за съдебни решения, свързани с промени в първоначалната регистрация - заверени от фирмата;
• Копие на съдебно удостоверение за актуално състояние на фирмата валидно към датата на кандидатстване - заверено от фирмата;
• Копие на учредителен документ (дружествен договор, устав, ...) - заверено от фирмата (за юридическите лица;
• Копие на удостоверението за регистрация в данъчната служба - заверено от фирмата;
• Копие на двете страни на талона БУЛСТАТ - заверено от фирмата;
• Удостоверението за наличие или липса на задължения към държавата чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издава се от НАП.
• Протокол от Общото събрание (съответно управителния орган на фирмата-кандидат, с решение за кандидатстване за финансов лизинг, подписан от всички членове на управителния орган, с посочване на лицето, което ще представлява фирмата по доовора за заем (за юридическо лице);
• Копие на двете страни от личната карта на лицето представляващо фирмата;
• Декларация относно точния адрес на управление, попълва се при подписване на договора;
• Удостоверение за липса на съдебно-изпълнително производство;
• Спесимен на подписа на лицето, определено (упълномощено) да подписва всички документи, свързани с договора за заем/лизинг - полага се лично в ЕфПиСи ЕООД;

Б. Финансово-счетоводни документи:
• Баланс и отчет за приходите и разходите за последните две финансови години - заверен от главния счетоводител на фирмата и от фирмата; за фирмите, подлежащи на одит и от одитора; (Желателно е да се представи и по-подробна информация за посочените в балансите задължения на фирмата, за структурата на капитала - основен, допълнителен, резерви);
• Копие на данъчната декларация за последните две финансови години - заверена от главния счетоводител на фирмата и от фирмата;
• Отчет за приходи и разходи за текущата година - заверен от главния счетоводител на фирмата и от фирмата;
• Препоръчва се и представяне на препоръка(и) от обслужващата(ите) банка(и), най-вече в случаи на обслужвани кредити;
• Информация за развитието на фирмата от нейното създаване до момента на кандидатстване и прогноза за периода, обхващащ договора за кредит.

В. Допълнителни документи (при поискване):
При поискване от страна на ЕфПиСи ЕООД фирмата-заявител трябва да е готова да представи допълнителни документи и информация за своето развитие, за своите планове и за своето финансово състояние.

Забележка:
• Подадените документи за кандидатстване за кредит не се връщат на кандидата.
• Таксата за разглеждане на искането за кредит не подлежи на възстановяване при отказ.