ЕфПиСи ЕООД

ЕфПиСи ЕООД

BCLeasing

ПРОЕКТ “ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЛАЖНИ ЗОНИ И НАМАЛЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО”

Проектът е финансиран от Федералното Канцлерство на Република Австрия чрез Министерството на външните работи на Република Австрия като бизнес компонента на проекта "Възстановяване на влажните зони и намаляване на замърсяването" финансиран от Световната Банка и Глобалния фонд за опазване на околната среда.

Проектът цели подпомагането на устойчиво развитие, създаване на нови работни места, осигуряване на условия за самонаемане и създаване на трайна заетост, чрез подпомагане на екологосъобразно селско стопанство, преработвателна промишленост и създаване на ограничен брой клъстъри. Проектът покрива териториите Природен парк “Персина”, включващ следните селища: Никопол, Белене, Драгаш воевода, Ореш, Свищов и територията на “Калимок/Бръшлян”, включваща селищата: Сливо поле, Ряхово, Голямо Враново, Бабово, Бръшлен, Цар Самуил, Нова Черна, Старо село, Тутракан, като към тях се прибавя и регион Русе.

За финансиране по проекта могат да кандидатстват лица, регистрирани като земеделски производители и фирми, занимаващи се със селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти. Критерий за кандидатстване по проекта е местоположението на извършваната дейност от кандидата, а не мястото на регистрация на фирмата или лицето.

Необходимата документация и условията за кандидатстване можете да получите лично в офиса на ЕфПиСи ЕООД или от меню Условия /документите са в Microsoft Word© формат, архивирани в ZIP файл/, попълнените документи може да изпращате на следният e-mail: wetlands@smebg.net