ЕфПиСи ЕООД

ЕфПиСи ЕООД

BCLeasing

01.07.2020, 18:06

Проект CODE
Откриване на процедура за определяне на изпълнител с публична покана

1. Име на бенефициента и код на проекта:
Бенефициент: ЕфПиСи ЕООД
код на проекта: 217-1-414

2. Описание на предмета на поръчката:
Избор на изпълнител за извършване на обучение по 3D анимация, дигитализация и основи на графичен дизайн

3. Срока за подаване на офертите:
До 17,00 ч. на 31.07.2020 г. на адрес: гр. Русе, ул. Кресна 14 - ЕфПиСи ЕООД

Документация - в прикачения файл


30.07.2019, 11:06

Работим заедно срещу младежката безработица

Работим заедно срещу младежката безработица

Официалното стартиране на Списанието за Младежка Заетост е обявено на Международния ден на приятелство. 200 институции от 26 European страни изпълняващи проекти, финансирани от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, обединени за да споделят резултатите от техните инициативи за борбата с младежката безработица в Европа.

Първият брой на Youth Employment Magazine ще излезе на 30 юли (https://youthemploymentmag.net/) и ще служи за информиране за всички проекти субсидирани от Европейската Икономическа Общност и Норвежкият Фонд за Безвъзмездна Помощ (EEA and Norway Grants). Екипът му се състои от експерти, работещи по проекти , платформата е създадена от Фонд Оператора, консорциум на JCP Italy and Ecorys Polska.

Гореща тема за Европа
Според последните данни на Евростат, приблизително 15 милиона млади хора на възраст между 20 и 34 години не са нито заети, нито в образование и обучение (NEET) в ЕС-28 през 2018 г. В Италия и Гърция, които са с най-висока безработица сред младите хора, повече от една четвърт от младежите са били извън пазара на труда. За да насърчат устойчивата и качествена младежка заетост в Европа, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия стартираха през 2017 г. Програма за Младежка заетост на Европейската Икономическа Общност и Норвежкият Фонд за Безвъзмездна Помощ (EEA and Norway Grants) на обща стойност 60 милиона евро. 26-те мащабни проекта, избрани да получат финансиране, вече изпълняват своите инициативи, чиято цел е да помогнат на около 25 000 млади хора да намерят работа или да създадат нови.

„Уязвимите младежи често попадат извън официалните системи за образование и обучение, както и обикновения пазар на труда, и има голяма нужда от новаторски решения, трансфер на добри практики и проучване на тяхното въздействие. 26-те проекта ще се развиват, пилотират или приемат почти 100 нови подхода, методи и практики, като подчертават иновативния характер на Фонда за заетост на младите хора ”, цитира г-жа Грета Хаугой, старши служител в сектор„ Регионални фондове “и Глобален фонд за социален диалог и достоен труд в Службата за финансов механизъм, в Секретариата на Европейската Икономическа Общност и Норвежкия финансов механизъм.

Платформа без граници
В сравнение с други инициативи на Европейската Икономическа Общност и Норвежкият Фонд за Безвъзмездна Помощ, добавената стойност на Фонда за младежка заетост е нейният транснационален фокус. Това е в съответствие със стратегията „Европа 2020“ и политиката на сближаване на ЕС, която взема предвид решаващата роля на регионите и трансграничното сътрудничество за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Въпреки че обхватът на Фонда е огромен (проектните консорциуми обединяват 195 организации от различни сектори, обхващащи техните дейности в 26 страни), разпространението на резултатите на ниво държави, в които се изпълняват проекти, и потока от информация извън границите е значително предизвикателство. Това е основната причина за създаването на обща комуникационна платформа под формата на онлайн списание. Неслучайно официалното стартиране на „Младежката трудова заетост” е на Международния ден на приятелството на ООН, тъй като консорциумите, които изпълняват проекти, остават в хармонизирани, постоянни отношения помежду си, споделяйки добри практики и обмен на опит.

Местни инициативи, глобална инф-я
Новосъздаденото списание ще обобщава съдържанието, подготвено от всички проекти: не само новини за текущите постижения и информация за техния напредък, но и по-дълги съществени статии и различни мултимедия. Освен това постоянно актуализираният календар ще позволи на аудиторията да следи всички събития, организирани от проекти в Европа и държавите донори.„Онлайн списанието ще послужи като платформа за вдъхновение, свързване и повишаване на осведомеността сред младите хора в Европа и ще се превърне в онлайн център за всички субекти, участващи във Фонда“, каза Ракел Торес Прол, служител по комуникациите на Фонда за младежка заетост в Службата за финансов механизъм, в Секретариата на Европейската Икономическа Общност и Норвежкия Фонд.За Европейската Икономическа Общност и Норвежкият Фонд за Безвъзмездна Помощ

• 60,6 млн. Евро финансиране.

• 3 страни донори - Исландия, Лихтенщайн, Норвегия.

• Подпомагане на 26 транснационални проекта, които насърчават качествената младежка заетост.

• има за цел да достигне до дългосрочно безработните във възрастовата група 25-29, като допълва съществуващото финансиране от ЕС.

• Повече информация: http://eeagrants.org/fundforyouthemployment